Betalings-, leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure

1. Inschrijving
1.1 Inschrijving is mogelijk voor een volledige blended learning opleiding of voor een of meer modulen van de opleiding. De cursist(e) geeft op het (digitale) inschrijfformulier zijn/haar keuze aan.
1.2 De inschrijving komt tot stand na ontvangst door EDN van het volledig ingevulde en door de cursist of zijn/haar opdrachtgever ondertekende inschrijfformulier via internet of post. De cursist ontvangt een digitale en/of een schriftelijke bevestiging per post van de inschrijving.
1.3 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier of het verzenden van het inschrijfformulier geeft de cursist aan in te stemmen met de inschrijfvoorwaarden van EDN.
1.4 Plaatsing van cursisten vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
1.5 Als een opleiding vol is, kan de cursist op zijn verzoek op de wachtlijst komen of kiezen voor een andere opleiding uit het aanbod van EDN. Ook voor deze opleiding gelden de inschrijfvoorwaarden.
1.6 Cursisten ontvangen na plaatsing login gegevens waarmee zij toegang hebben tot e-learning faciliteiten van EDN.

2.

Start van de opleiding
2.1 Een opleiding kan alleen starten indien er voldoende inschrijvingen zijn voor de betreffende opleiding. EDN heeft het recht om in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een opleiding de betreffende opleiding te annuleren. Reeds ingeschreven cursisten ontvangen hiervan tijdig, maar uiterlijk één week voor de start van de opleiding van EDN bericht via e-mail of telefoon.
2.2 Als een opleiding niet kan starten wegens weinig inschrijvingen, wordt het betaalde cursusgeld binnen 30 dagen na de geplande eerste lesdatum volledig gerestitueerd ten gunste van het door de cursist opgegeven bankrekeningnummer.
2.3 De cursist kan geen recht doen gelden op enige vorm van schadevergoeding door EDN bij annulering van een geplande opleiding wegens onvoldoende inschrijvingen.
2.4 De docenten van EDN verzorgen de lessen, onder voorbehoud van wijzigingen, conform de didactische werkwijze, de studiewijzer en het lesrooster vermeld op de website en de van EDN. De cursist wordt geacht regelmatig de website van EDN te raadplegen. EDN doet haar uiterste best om de cursist van eventuele wijzigingen betreffende inhoud, rooster en docenten via e-mailberichten op de hoogte te brengen.

3.

Annuleringsregeling en restitutie van het cursusgeld
Een ingeschreven cursist kan afzien van deelname aan de opleiding met een vaste startdatum met in achtneming van het volgende:
3.1 Annulering geschiedt binnen 14 werkdagen na dagtekening van inschrijving middels een aangetekend schrijven. In dat geval wordt 100% van het cursusgeld gerestitueerd.
3.2 Annulering geschiedt na 14 dagen van inschrijving middels aangetekend schrijven. In dat geval wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.

4.

Annulering wegens overmachtsituatie
Als een cursist wegens overmacht na de startdatum van een opleiding moet annuleren geldt de volgende regeling:
Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. De cursist kan na een schriftelijk verzoek binnen 12 maanden deelnemen aan dezelfde opleiding die op een later tijdstip op dezelfde
cursuslocatie staat gepland onder de voorwaarde dat de cursist het resterende cursusgeld voldaan heeft en de opleiding op dezelfde locatie kan starten. De cursist die van deze
regeling gebruik wil maken dient uiterlijk drie weken voor de geplande startdatum van de opleiding schriftelijk of per e-mail EDN op de hoogte te stellen en € 35 aan administratiekosten te betalen. Als de geplande cursus geen doorgang kan vinden, worden de betaalde administratiekosten, ad. € 35 gerestitueerd.

5.

Externe examens
De opleidingen die EDN verzorgt, worden afgesloten met een examen van Associatie voor Examinering en NEMAS. Voor deze examens dient de cursist zelf (tijdig) aan te melden en het verschuldigde examengeld rechtstreeks aan de genoemde exameninstellingen te betalen. Voor de aanmeldingsperiode en de examendata moet de cursist de website van deze organisaties raadplegen.

6.

Cursusgeld en kosten van lesmateriaal
6.1

Het cursusgeld, zoals vermeld op de website en in de fyers van EDN is in euro’s en vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen van het lesmateriaal is inclusief BTW.

6.2 Het cursusgeld kan tussentijds worden gewijzigd. Indien EDN het cursusgeld en/of de prijs van het lesmateriaal binnen 90 dagen na inschrijving voor een bepaalde opleiding, maar vóór de start van de betreffende opleiding wijzigt, kan de verhoging niet alsnog doorberekend worden aan de cursist.
6.3 Indien EDN het cursusgeld en/of de prijs van het lesmateriaal na 90 dagen na inschrijving voor een bepaalde opleiding, maar vóór de start van de betreffende opleiding wijzigt, kan de cursist zonder administratiekosten zijn/haar inschrijving annuleren.
6.4 Indien EDN een prijsverhoging moet toepassen als gevolg van overheidsmaatregelen, dan vervalt het bepaalde onder 6.2 en 6.3.

7.

Betaling van het cursusgeld en kosten lesmateriaal
7.1 De cursist is het totale cursusgeld verschuldigd op het moment dat hij/zij zich heeft aangemeld voor een opleiding middels een schriftelijk inschrijfformulier dan wel een digitaal inschrijfformulier of per e-mail. De cursist ontvangt voor de betaling van het cursusgeld en kosten lesmateriaal een (digitale) factuur.
7.2 Betaling van het cursusgeld vindt plaats via iDEAL of PayPal betalingssysteem.
7.3 Gedeeltelijk of geheel niet volgen van de lessen ontslaat de cursist niet van zijn of haar betalingsverplichting.
7.4

Bij niet, tijdige of onvolledige betaling van het cursusgeld heeft EDN het recht de wettelijke rente te heffen op (het restant) van de vordering. Eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de cursist.


8.

Persoonsgegevens

De door de cursist verstrekte persoonsgegevens worden door EDN uitsluitend gebruikt om de betreffende cursist van informatie te voorzien over de door hem/haar gekozen opleiding of een eventuele vervolgopleiding. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Hierbij conformeert EDN zich aan de richtlijnen van Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.

Lesmateriaal

De cursist kan op twee manieren aan het lesmateriaal komen: – hij/zij kan het lesmateriaal bestellen via EDN; de kosten van het lesmateriaal worden dan samen met het cursusgeld
gefactureerd; EDN zorgt ervoor dat de cursist het lesmateriaal vóór de aanvang van de opleiding toegezonden krijgt, of tijdens de eerste les ontvangt. – hij/zij kan het lesmateriaal zelf bestellen via de boekhandel. Indien de cursist het lesmateriaal via EDN bestelt, dienen de totale kosten voor lesmateriaal samen met het cursusgeld of ingeval van termijnbetaling, met het eerste termijnbedrag te worden voldaan.

10.

Aansprakelijkheid

EDN draagt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cursist in de lesgebouwen en/of op de parkeerplaats/terreinen waarvan de cursist gebruik maakt.


11.

Privacy
EDN gaat met de door de cursisten verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk om. Hierbij conformeert ze zich aan de voorschriften zoals neergelegd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat in het kader van informatieverstrekking de persoonlijke informatie nodig is. Bijvoorbeeld om de cursisten te informeren over een vervolgopleiding en repetitiecursus. EDN verstrekt de door de cursisten verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden.

12.

Klachtenprocedure
EDN doet haar uiterste best om wat ze in haar brochures en op haar website belooft in praktijk 100% na te komen. Desondanks kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de
dienstverlening van de organisatie of over de docenten. Ons advies is daarom om niet (lang) hiermee te zitten, maar uw klacht of ontevredenheid aan ons kenbaar te maken. EDN kent daarvoor de volgende procedure:
a Hebt u een klacht over de algemene gang van zaken (inschrijving, betaling, communicatie, enz.) probeer deze dan eerst op te lossen samen met de opleidingscoördinator. Bij de start van uw opleiding krijgt u te horen wie uw opleidingscoördinator is.
b Een klacht over een docent probeert u in eerste instantie op te lossen met de betreffende docent.Leidt uw poging (zoals beschreven onder a en b) niet tot een oplossing van de klacht, dan kunt u zich wenden tot de klachtenmanager van EDN.U dient uw klacht schriftelijk in. Hiervoor maakt u gebruik van een speciaal formulier dat u kunt krijgen via de administratie van EDN. De klachtenmanager neemt uw klacht in behandeling en probeert samen met u tot een oplossing te komen.
d. Bent u het niet eens met de door de klachtenmanager aangedragen oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie die onder leiding staat van mevrouw Lies Massink te Mijdrecht. Deze commissie neemt als onafhankelijke partij binnen 4 weken een beslissing over uw klacht. Deze beslissing is bindend voor EDN. Eventuele consequenties worden door EDN snel, maar uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld. Uw klacht dient u schriftelijk in en elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
De betreffende brief moet minstens de volgende gegevens bevatten: – dagtekening; – naam, adres, telefoonnummer; – naam van de opleiding en locatie; – een omschrijving van de klacht; – de reden voor het indienen van uw klacht. Zend uw brief aan: Klachtencommissie t.a.v.
mevrouw L. Massink Granaat 29 3643 AP MIJDRECHT.
e. De klacht moet zoals hierboven aangegeven binnen 4 weken worden afgehandeld. Als de klachtencommissie meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen, wordt u hiervan binnen de genoemde 4 weken in kennis gesteld. Daarbij wordt u een toelichting gegeven over het motief van het uitstel en ook aangeven binnen welke termijn de klachtencommissie tot een beslissing komt.
f. Alle klachten alsmede de afhandeling worden geregistreerd en worden 2 jaar bewaard. Na deze periode worden ze vernietigd.